ÎNTALNIREA METODICA, DIN 29. 07. 2021 – CAHUL

Evenimentul, cu tema Integrarea și aplicarea interdisciplinara a cunoștințelor prin firma de exercițiu, și-a propus să informeze societatea civilă și pe cei 20 de profesori prezenți despre platformele de consiliere și firmele de exercițiu, create în cadrul proiectului, precum și să ofere posibilitatea prezentării lucrărilor de cercetare, în domeniu, care tratează dintr-o perspectivă interdisciplinară abordarea firmei de exercițiu în predare, precum și să disemineze către societatea civilă și cei interesați, obiectivele prevăzute în cadrul proiectului și pașii care trebuie urmați pentru realizarea acestora. La întâlnire au participat reprezentanții partenerilor din ambele țări cooperante, reprezentanți din cadrul instituțiilor publice, unități educaționale, reprezentanți ai organizațiilor societății civile, organizațiilor comunitare locale, firme și mass-media.

Methodical Meeting – 29.07.2021- Cahul

The event, with the topic, Integration and interdisciplinary application of knowledge through the practice firm, aimed to inform civil society and the 20 teachers present about the counseling platforms and practice firms created within the project, as well as to offer the opportunity to present research works, in the field, which deal from an interdisciplinary perspective with the approach of the teaching practice firm, as well as to disseminate to civil society and those interested, the objectives within the project and the steps to follow to achieve them. The meeting was attended by representatives of partners from both cooperating countries, representatives from public institutions, educational units, representatives of civil society organizations, local community organizations, companies and the media.

ÎNTÂLNIREA METODICĂ, 27.05. 2022 – CHIȘINĂU

Evenimentul, cu tema Strategii didactice inovative în dezvoltarea competențelor antreprenoriale, în context interdisciplinar, și-a propus să informeze societatea civilă și pe cei 20 de profesori prezenți despre platformele de consiliere și firmele de exercițiu, create în cadrul proiectului, precum și să ofere posibilitatea prezentării lucrărilor de cercetare, în domeniu, care tratează dintr-o perspectivă interdisciplinară și inovativă, abordarea disciplinei antreprenoriatului în predare, precum și să disemineze, obiectivele prevăzute în cadrul proiectului și pașii care trebuie urmați pentru realizarea acestora. La întâlnire au participat reprezentanții partenerilor din ambele țări cooperante, reprezentanți din cadrul instituțiilor publice, unități educaționale, reprezentanți ai organizațiilor societății civile,  organizațiilor comunitare locale, firme și mass-media.

METHODICAL MEETING, 27.05.2022, CHIȘINĂU

The event, with the topic, Innovative didactic strategies in the development of entrepreneurial skills, in an interdisciplinary context, aimed to inform civil society and the 20 teachers present about the counseling platforms and training firms, created within the project, as well as to provide the opportunity the presentation of research works, in the field, which deal from an interdisciplinary and innovative perspective, the approach to the discipline of entrepreneurship in teaching, as well as to disseminate the objectives set out in the project and the steps to be followed to achieve them. The meeting was attended by representatives of partners from both cooperating countries, representatives from public institutions, educational units, representatives of civil society organizations, local community organizations, companies and the media.

ÎNTALNIREA METODICA, DIN 20. 07. 2021 – GALAȚI

Evenimentul, cu tema Aspecte pedagogice inovative privind utilizarea firmei de exercițiu în activitatea didactică, și-a propus să informeze societatea civilă și pe cei 20 de profesori prezenți despre platformele de consiliere și firmele de exercițiu, create în cadrul proiectului, precum și să ofere posibilitatea prezentării lucrărilor de cercetare, în domeniu, care tratează dintr-o perspectivă inovatoare abordarea firmei de exercițiu în predare, precum și să disemineze, obiectivele prevăzute în cadrul proiectului și pașii care trebuie urmați pentru realizarea acestora. La întâlnire au participat reprezentanții partenerilor din ambele țări cooperante, reprezentanți din cadrul instituțiilor publice, unități educaționale, reprezentanți ai organizațiilor societății civile, organizațiilor comunitare locale, firme și mass-media.

Methodical meeting – 20.07.2021, Galați

The event, with the topic, Innovative pedagogical aspects regarding the use of the practice firm in the didactic activity, aimed to inform civil society and the 20 teachers present about the counseling platforms and practice firms, created within the project, as well as to offer the possibility the presentation of research works, in the field, which deal from an innovative perspective with the approach of the practice firm in teaching, as well as to disseminate the objectives set out in the project and the steps to be followed to achieve them. The meeting was attended by representatives of partners from both cooperating countries, representatives from public institutions, educational units, representatives of civil society organizations, local community organizations, companies and the media.

ÎNTÂLNIREA METODICĂ, DIN 18. 12. 2021 – IAȘI

Evenimentul, cu tema Antreprenoriatul în context interdisciplinar, și-a propus să informeze societatea civilă și pe cei cei 20 de profesori prezenți despre platformele de consiliere și firmele de exercițiu, create în cadrul proiectului, precum și să ofere posibilitatea prezentării lucrărilor de cercetare, în domeniu, care tratează dintr-o perspectivă interdisciplinară abordarea disciplinei antreprenoriatului în predare, precum și să disemineze, obiectivele prevăzute în cadrul proiectului și pașii care trebuie urmați pentru realizarea acestora. La întâlnire au participat reprezentanții partenerilor din ambele țări cooperante, reprezentanți din cadrul instituțiilor publice, unități educaționale, reprezentanți ai organizațiilor societății civile,  organizațiilor comunitare locale, firme și mass-media.

METHODICAL MEETING -18.12.2021, IAȘI

The event, with the topic, Entrepreneurship in an interdisciplinary context, aimed to inform civil society and the 20 teachers present about the counseling platforms and practice firms, created within the project, as well as to offer the possibility of presenting research works, in field, which treats from an interdisciplinary perspective the approach to the discipline of entrepreneurship in teaching, as well as to disseminate the objectives set out in the project and the steps to be followed to achieve them. The meeting was attended by representatives of partners from both cooperating countries, representatives from public institutions, educational units, representatives of civil society organizations, local community organizations, companies and the media.

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ – Cahul – 26.03.2022

 

Evenimentul și-a propus să realizeze un schimb de informații și bune practici de lucru cu privire la organizarea structurală și procesuală a unei firme de exercițiu, din Republica Moldova, dar și extrapolarea acestora la o firmă reală.

S-a realizat un ceremonial de predare a firmelor de exercițiu către colegii mai mici, precum și simularea unor interviuri pentru obținerea unui loc de muncă, la firmele de exercițiu create în cadrul școlii.

Transmiterea firmelor de exerciţiu este un obicei în cadrul I.P. Colegiul “Iulia Hasdeu” din momentul infiinţării acestora.

La sfârşitul fiecărui an de studii absolvenţii instituţiei transmit viitorilor absolvenţi documentaţia, ştampilele şi tradiţiile firmelor de exerciţiu.

Elevii care preiau firmele de exerciţiu, preiau şi experienţa care le va ajuta în viitor să desfăşoare activitatea acestor firme.

Toți elevii prezenți au putut fie să se prezinte la interviu pentru a fi potențiali angajați ai firmelor, fie doar să urmărească activitatea și să învețe.

Activitatea a fost un schimb de experiență valoros pentru toți participanții.

 

STUDENT EXCHANGE, CAHUL, 26. 03. 2022

The event aimed to carry out an exchange of information and best practices regarding the structural and procedural organization of an exercise company, from the Republic of Moldova, but also their extrapolation to a real company.

A ceremony was held to hand over the practice firms to the younger students, as well as the simulation of interviews for obtaining a job, at the practice firms created within the school.

The transmission of practice firms is a custom within the I.P. “Iulia Hasdeu” College from the moment of their establishment.

At the end of each year of studies, the graduates of the institution pass on the documentation, stamps and traditions of the practice firms to the future graduates.

The students who take over the practice companies, also take over the experience that will help them in the future to carry out the activity of these companies.

All the students present could either attend the interview to be potential employees of the companies, or just watch the activity and learn.

The activity was a valuable exchange of experience for all participants.

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ – GALAȚI – 02.04.2022

Evenimentul și-a propus să realizeze un schimb de informații și bune practici de lucru cu privire la organizarea structurală și procesuală a unei firme de exercițiu, atât din România cât și din Republica Moldova, dar și extrapolarea acestora la o firmă reală.

Întâlnirea a debutat cu un joc de energizare desfășurat de Asociația Emoții și a urmat cu activitatea propusă de către participanții Liceului de Turism și Alimentație “Dumitru Moțoc” din Galați, beneficiar al proiectului. Aceasta s-a intitulat “Firma de exercițiu – organism viu”. Aceasta a pornit de la ideea că o firmă poate fi asemuită unui organism viu. Prin urmare, scopul activității l-a reprezentat realizarea unei similitudini/analogii între departamentele firmei și organele umane, care să descrie funcționarea acesteia ca un tot unitar. Prin intermediul ei s-a urmărit dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic în rândul elevilor, valorificarea cunoştinţelor de specialitate prin interdisciplinaritate (discipline de specialitate– anatomie – educaţie antreprenorială – chimie), stimularea lucrului în echipă şi a colaborării între membrii acesteia, precum și stimularea creativităţii. Activitatea a fost aleasă pentru a demonstra că acțiunile desfăşurate în cadrul firmelor de exerciţiu le permit elevilor să valorifice oportunităţi de învăţare pe care acest concept le oferă prin descrierea importanței compartimentelor din cadrul acesteia. Ideea este aceea că firma de exercițiu este o metodă modernă de învățare prin care elevii își dezvoltă abilități antreprenoriale în cadrul unei “firme vii”.

Pentru început elevii au recapitulat cu sprijinul dnei profesor Florentina Cioromila importanţa organelor pentru buna funcţionare a întregului organism. Ulterior elevii au primit din partea d-nei profesor Onose Cătălina o fișă de documentare unde au fost descrise pe scurt rolul organelor precum şi atribuţiile fiecărui department. Ulterior, elevii participanți, constituiți în echipe de lucru, au realizat o planşă cu analogia dintre organele umane și departamentele firmei de exercițiu. A urmat expunerea alegerilor făcute de către fiecare grupă de lucru.

A urmat punerea în scena a unui joc de rol între un pacient și un asistent medical generalist, realizat de către elevii Școlii Postliceale “Christiana” din Galați, partener în proiect și, la final, o activitate în cadrul căreia d-nele profesor Ivașc Marilena și Bobocea Daniela au propus elevilor participanți un exercițiu de evaluare, cu privire la valorile personale și la competențele antreprenoriale avute.

STUDENT EXCHANGE – 02. 04. 2022, GALATI

The event aimed to carry out an exchange of information and good work practices regarding the structural and procedural organization of a practice firm, both from Romania and from the Republic of Moldova, but also their extrapolation to a real firm.

The meeting began with an energizing game held by the Emotions Association and followed with the activity proposed by the participants of the “Dumitru Moțoc” High School of Tourism and Food from Galati, the leader beneficiary of the project. This was entitled “Practice firm – a living organism”. It started from the idea that a company can be likened to a living organism. Therefore, the purpose of the activity was to achieve a similarity/analogy between the company’s departments and human organs, which would describe its functioning as a unitary whole. Through it, the development of skills and attitudes necessary for a dynamic entrepreneur among students was pursued, the valorization of specialized knowledge through interdisciplinarity (specialized disciplines – anatomy – entrepreneurial education – chemistry), the stimulation of teamwork and collaboration between its members, as well as stimulating creativity. The activity was chosen to demonstrate that the actions carried out within the practice firms allow students to take advantage of the learning opportunities that this concept offers by describing the importance of the compartments within it. The idea is that the practice firm is a modern learning method through which students develop their entrepreneurial skills within a “living company”.

To begin with, the students reviewed, with the support of teacher Florentina Cioromila, the importance of the organs for the proper functioning of the whole organism. Afterwards, the students received from teacher, Onose Cătălina, a documentation sheet where the role of the bodies and the attributions of each department were briefly described. Later, the participating students, formed into work teams, made a board with the analogy between human organs and the departments of the practice firm. This was followed by the exposition of the choices made by each working group.

This was followed by the staging of a role-playing game between a patient and a general nurse, made by the students of the CHRISTIAN MEDICAL PHILANTHROPY ASSOCIATION CHRISTIANA GALATI, a partner in the project, and, at the end, an activity in which teachers, Ivașc Marilena and Bobocea Daniela, proposed an evaluation exercise to the participating students, regarding their personal values ​​and entrepreneurial skills.

Targul firmelor de exercitiu Cahul – 25.03.2022

TÂRGUL TRANSFRONTALIER AL FIRMELOR DE EXERCIȚIU, CAHUL, 25. 03. 2022

Târgul firmelor de exercițiu are ca scop dezvoltarea creativității, originalității si capacității de comunicare a elevilor prin intermediul materialelor de promovare.

Târgul firmelor de exerciţiu este locul unde elevii pot prezenta și exersa într-o manieră competitivă: înființarea firmelor, procesul de producție, vânzare-cumpărare, comunicarea şi negocierea, lucrul în echipă, gândirea critică.

In cadrul târgului, angajaţii firmelor de exerciţiu se află în competiţie la următoarele categorii: prezentare (PPT), stand și materiale promoţionale.

La întâlnire au participat reprezentanții partenerilor din ambele țări cooperante, reprezentanți din cadrul instituțiilor publice, unități educaționale, reprezentanți ai organizațiilor societății civile, organizațiilor comunitare locale, firme și mass-media.

Obiectivul general al proiectului “CBC-FeRoM – Metode inovative de formare profesională și colaborare educațională la nivel bilateral în România și Republica Moldova” constă în îmbunătățirea accesibilității și capacității de angajare a 560 de elevi și liceeni din România și Republica Moldova pe piața muncii prin dezvoltarea cunoștințelor și abilităților necesare pentru o piață a muncii modernă, flexibilă și dinamică prin colaborarea interinstituțională în educație peste granițe.

Proiectul “CBC-FeRoM – Metode inovative de formare profesională și colaborare educațională la nivel bilateral în România și Republica Moldova” se va implementa în perioada 1 Martie 2021 – 31 august 2022.

Proiectul  “CBC-FeRom” este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, cu o contribuție ENI în valoare de 399.492 euro.

Parteneriatul proiectului: Liceul de Turism și Alimentație “Dumitru Moțoc” Galați, Colegiul “Iulia Hașdeu” Cahul, Asociația Filantropică Medical Creștină Christiana Galați și Asociația “Emoții”.

 

CROSS-BORDER Practice Firm FAIR, CAHUL, 25. 03. 2022

CROSS-BORDER Practice Firm FAIR aims to develop students’ creativity, originality and communication skills through promotional materials.

CROSS-BORDER Practice Firm FAIR is the place where students can present and practice in a competitive manner: setting up companies, the production process, buying and selling, communication and negotiation, teamwork, critical thinking.

During the fair, the employees of the exercise companies are competing in the following categories: presentation (PPT), stand and promotional materials.

The meeting was attended by representatives of partners from both cooperating countries, representatives from public institutions, educational units, representatives of civil society organizations, local community organizations, companies and the media.

The general objective of the project “CBC-FeRoM – Innovative learning and collaborative methods in the field of education at bilateral level in Romania and Republic of Moldova” is to improve the accessibility and employability of 560 students and high school students from Romania and the Republic of Moldova on the labor market by developing the knowledge and skills needed for a modern, flexible and dynamic labor market through inter-institutional collaboration in education across borders.

The ”CBC-FeRoM – Innovative learning and collaborative methods in the field of education at bilateral level in Romania and Republic of Moldova” project was implemented between March 1st, 2021 and August 31st, 2022.

The “CBC-FeRom” project is financed by the European Union through the Joint Operational Program Romania-Republic of Moldova 2014-2020, with an ENI contribution in the amount of 399,492 euros.

Project partnership: “Dumitru Moțoc” High School of Tourism and Food, Galati, “Iulia Hașdeu” Cahul College, CHRISTIAN MEDICAL PHILANTHROPY ASSOCIATION CHRISTIANA GALATI and “Emoții” Association.

TÂRGUL TRANSFRONTALIER AL FIRMELOR DE EXERCIȚIU, GALAȚI, 01.04.2022

Târgul firmelor de exercițiu are drept scop dezvoltarea creativității, originalității si capacității de comunicare a elevilor prin intermediul materialelor de promovare.

Târgul firmelor de exerciţiu este locul unde elevii pot prezenta și exersa într-o manieră competitivă: înființarea firmelor, procesul de producție, vânzare-cumpărare, comunicarea şi negocierea, lucrul în echipă, gândirea critică.

In cadrul târgului, angajaţii firmelor de exerciţiu se află în competiţie la următoarele categorii: prezentare (PPT), stand și materiale promoţionale.

La întâlnire au participat reprezentanții partenerilor din ambele țări cooperante, reprezentanți din cadrul instituțiilor publice, unități educaționale, reprezentanți ai organizațiilor societății civile, organizațiilor comunitare locale, firme și mass-media.

Evenimentul și-a propus să realizeze un schimb de experianță și de bune practici de lucru între firmele de exercițiu din România și din Republica Moldova și a vizat dezvoltarea competențelor elevilor în ceea ce privește antreprenoriatul precum și dobândirea de noi abilități.

Competiția a început la ora 9.00 cu înscrierea firmelor de exercițiu participante și a continuat cu amenajarea standurilor de către elevii participanți.

Competiția a continuat cu derularea acesteia pe secțiuni: Cel mai atractiv stand, Cel mai bun plan de afacere, Cele mai bune materiale promoţionale.

La competiție au participat 31 de firme de exercițiu: din Republica Moldova (10 FE), de la beneficiar (5), de la partener (2), de la alte unități de învățământ din Galați (11), precum și din alte județe din țară (3).

Comisia de evaluare și jurizare a fost alcătuită din cadre didactice de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor Galați, Facultatea de Ecomie și Administrarea Afacerilor Galați, Colegiul Iulia Hașdeu Cahul, Școala Postliceală “Christiana” Galați și Liceul de Turism și Alimentație “Dumitru Moțoc” Galați.

Invitații la eveniment au fost din partea: Inspectoratului Școlar Județean Galați, Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, Primăriei Galați, Institutului Roman pentru Educație și Incluziune Socială, Casei Corpului Didactic Galați, Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România regiunea Sud-Est.

THE CROSS-BORDER PRACTICE FIRM FAIR, Galați, 01. 04. 2022

The Cross-border Practice Firm Fair aims to develop students’ creativity, originality and communication skills through promotional materials. The Practice Firm Fair is the place where students can present and practice in a competitive manner: setting up companies, the production process, buying and selling, communication and negotiation, teamwork, critical thinking. During the fair, the employees of the exercise companies are competing in the following categories: presentation (PPT), stand and promotional materials.

The meeting was attended by representatives of the partners from both cooperating countries, representatives from public institutions, educational units, representatives of civil society organizations, local community organizations, companies and the media.

The event aimed to achieve an exchange of experience and best practice exchange between Romanian and Moldovan practice firms and aimed at developing students’ skills in terms of entrepreneurship as well as acquiring new skills.

The competition started at 9:00 a.m. with the registration of the participating practice firms and continued with the setting up of the stands by the participating students. The competition continued with its development in sections: The most attractive stand, The best business plan, The best promotional materials.

31 training companies participated in the competition: from the Republic of Moldova (10 PF), from the beneficiary (5), from the partner (2), from other educational units in Galaţi (11), as well as from other counties in country (3).

The evaluation and judging committee was made up of teaching staff from the Galati Faculty of Food Science and Engineering, the Galati Faculty of Economics and Business Administration, the Iulia Hașdeu Cahul College, the CHRISTIAN MEDICAL PHILANTHROPY ASSOCIATION CHRISTIANA GALATI and the “Dumitru Moțoc” High School of Tourism and Food Galati.

The guests to the event were from: the Galati County School Inspectorate, the Galati Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, the Galati City Hall, the Romanian Institute for Education and Social Inclusion, the Teacher Training Centre Galati, the Patronage of Young Entrepreneurs from the South-East Region of Romania.